Δικαιολογητικά εγγραφής στα ΕΠΑ.Λ.

Κατηγορία: Ανακοινώσεις Δημοσιεύθηκε : Τρίτη, 27 Ιούνιος 2017

Για την εγγραφή μαθητή/τριας στα Επαγγελματικά Λύκεια οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1. Το έντυπο της Αίτησης Εγγραφής

2. Την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για ΕΠΑ.Λ. εκτυπωμένη.

3. Τον Τίτλο Σπουδών: α) Απολυτήριο Γυμνασίου το οποίο είτε έχει αποσταλεί απ? ευθείας στο ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του σύμφωνα με τη δήλωση που είχε κατατεθεί στη Γ΄ Γυμνασίου, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους στο οποίο εκδόθηκε ο τίτλος είτε προσκομίζεται από τον μαθητή/τρία ή τον κηδεμόνα του/της ή Ενδεικτικό Γ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου. β) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου σύμφω- να με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) για όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό αποτελεί τυπικό προσόν κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας υπουργικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, πρέπει το ΕΠΑ.Λ., στο οποίο γίνονται οι εγ- γραφές, να ζητήσει με έγγραφό του επαλήθευση τίτλου και ακριβές απόσπασμα του Μητρώου του/της μαθητή/ τριας από το σχολείο έκδοσης του πτυχίου ή του απο- λυτηρίου. ή γ) Πιστοποιητικό Σπουδών του/της μαθητή/τριας από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθη- κε. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το σχολείο που εκδίδει το πιστοποιητικό σπουδών στέλνει το Ατομικό Δελτίο του/της μαθητή/τριας επι- σημοποιημένο στο σχολείο που γίνεται η εγγραφή, με την παρατήρηση ότι αυτό επέχει θέση επίσημου τίτλου εγγραφής. Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής, αν έχει κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος Απολυτήριου Γυμνασίου, αυτός δεν επιστρέφεται.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του κηδεμόνα της/του μα- θήτριας/τή ή της/του ιδίας/ου αν είναι ενήλικη/ας στην οποία να δηλώνεται: i. Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσης υπουργικής απόφασης σε περίπτωση που η μαθήτρια/της είναι ανήλικη/κος. ii. Ότι η/ο εγγραφόμενη/ος μαθήτρια/ής δεν φοιτά σε άλλο ΕΠΑ.Λ. ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας υπουργι- κής απόφασης περί Διπλής Φοίτησης. iii. Ότι η/ο εγγραφόμενη/ος μαθήτρια/ής δεν κατέχει πτυχίο, ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση πτυχίου, ίδιας ειδικότητας και επιπέδου με αυτό που επιθυμεί να αποκτήσει με την εγγραφή της/του. iv. Ότι δεν κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών, ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προ- κειμένου η/ο μαθήτρια/ής να αποκτήσει Απολυτήριο και Πτυχίο Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α΄ 83). ή Ότι κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών, ή οφείλει μα- θήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προκειμένου η/ο μαθήτρια/τής να αποκτήσει μόνο Πτυχίο Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α΄ 83). v. Για την εγγραφή της/του μαθήτριας/τή στην Α΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου απαιτείται επιπλέον να δηλω- θούν στην ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) τα Μαθήματα Επιλογής που επιθυμεί να παρακο- λουθήσει η/ο μαθήτρια/ής. Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τμή- ματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη. ή Για την ανανέωση εγγραφής της/του μαθήτριας/τή στη Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου απαιτείται να δηλωθεί σε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ο Τομέας που επιθυμεί να παρακολουθήσει η/ο μαθήτρια/ής. Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρ- ξη των μαθημάτων, σε τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη. ή Για την ανανέωση εγγραφής της/του μαθήτριας/τή στη Γ΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου απαιτείται επιπλέον να δηλωθεί σε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) η Ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει η/ο μα- θήτρια/ής. Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέ- χρι την έναρξη των μαθημάτων, σε τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη. ή Για την περίπτωση που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου μαθητής/τρια δεν έχει λάβει Απολυτήριο ή δεν έχει λάβει Πτυχίο ή δεν έχει λάβει κανένα από τα δύο, δηλώνει σε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) , αν επιθυμεί να επαναλάβει τη φοί- τηση σύμφωνα με το άρθρο 14 του π.δ. 42/2017 (Α΄ 68). Οι παραπάνω μεταβολές καταχωρίζονται στο Πληρο- φοριακό Σύστημα «Myschool» με ευθύνη του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία δήλωσης.

5. Πιστοποιητικό του Δήμου/της Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένη/ος η/ο μα- θήτρια/τής στην περίπτωση που δεν έχει αστυνομική ταυτότητα, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία της/του μαθήτριας/τή που ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας υπουργικής απόφασης.

6. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2.ii. της υπ? αριθμ. Φ. 6/304/75662/ Γ1 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1296 Β΄ / 21-5-2014).

Εμφανίσεις: 370